Persoonlijk

Gepassioneerd

Vakkundig

Trouwambtenaar Dronten

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Jonquille.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Jonquille: de trouwambtenaar die zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie

  • Cliënt: iedere natuurlijke persoon of personen die met Jonquille een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten

  • Overeenkomst: elke aanbieding van Jonquille aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Jonquille en door deze laatste aanvaard

  • Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen Jonquille en cliënt verrichte werkzaamheden door Jonquille.

Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen cliënt en Jonquille komt tot stand na ondertekening door beide partijen van de door Jonquille uitgebrachte prijsopgave en na betaling van het overeengekomen voorschotbedrag door cliënt. De aanbetalingsfactuur bedraagt 25% van de totale factuur (excl. reiskosten). Zodra dit bedrag betaald is staat de datum/tijd vast en kan niemand daar meer aankomen. De aanbetaling vraag Jonquille omdat zij vanaf dat moment ook andere mensen af zal zeggen, want cliënt heeft tenslotte reeds geboekt. Daarnaast gaat Jonquille aan de slag voor cliënt en is een aanbetaling van 25% zeer redelijk. De overige 75% (+ andere vergoeding) moet uiterlijk de dag voor de trouwdatum betaald zijn.

Annulering van de overeenkomst

Als het huwelijk >1 maand voor de afgesproken huwelijksdag gecanceld wordt om persoonlijke redenen vanuit cliënt dan dient de cliënt 25% van de totale factuur te voldoen (de aanbetaling wordt niet gecrediteerd)*
Als het huwelijk <1 maand voor de afgesproken huwelijksdag gecanceld wordt om persoonlijke redenen vanuit cliënt dan dient de cliënt 75% van de totale factuur te voldoen*
Als het huwelijk niet wordt gecanceld, maar verplaatst dan brengt Jonquille geen extra kosten in rekening, maar wordt er samen gezocht naar een gepaste oplossing en nieuwe datum.
* tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden zoals ernstige ziekte of overlijden van één van de cliënten.

Honorering en betaling

De door Jonquille gedane prijsopgave voor de verzorging van een (huwelijks) ceremonie is inclusief BTW, maar exclusief reis- verblijf- en parkeerkosten en kosten t.b.v. eendaagse benoeming in trouwgemeente.

Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan Jonquille vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.
Cliënt is aan Jonquille alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door Jonquille opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Jonquille de vordering aan derden uit handen geeft.

Eventuele klacht

Jonquille is niet gebonden of onderworpen aan gedragsregels of algemene voorwaarden van een beroepsgroep. Indien er toch klachten zijn over de werkwijze van Jonquille dan wordt verwacht dat de cliënt schriftelijk (per email) contact opneemt met Jonquille en hierin de aard van de klacht duidelijk omschrijft. Cliënt en Jonquille zullen dan samen, eventueel in het bijzijn van een neutrale bemiddelaar, een toelichting en/of oplossing proberen te vinden voor de klacht.

Geheimhouding

Jonquille is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

Schadevergoeding

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Jonquille haar verplichtingen niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld zoals bijvoorbeeld files en/of omleidingen, ziekte, overlijden, transport moeilijkheden, staking of zaken die mogelijkerwijs als overmacht kunnen worden aangemerkt.
In geval van overmacht zal Jonquille haar uiterste best doen om voor gepaste vervanging zorg te dragen, zoveel mogelijk in samenspraak met cliënt.

Aansprakelijkheid

Jonquille is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Jonquille verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Jonquille.
De door Jonquille te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Jonquille en cliënt (inclusief BTW).

Jonquille stelt uitdrukkelijk dat de uitvoering van de opdracht tot stand komt door informatie die van de zijde van cliënt wordt ingegeven. Een en ander wordt in overeenstemming met cliënt bepaald en mogelijk door derden aangevuld.

Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van overlijden van Jonquille.

Algemene Voorwaarden – Jonquille
Voor overeenkomsten gesloten is het Nederlands recht van toepassing.

Dronten april 2021